Sociālās aprūpes centri

Sociālās aprūpes centri “Sērmūkši” un “Mārsnēni”.

SAC “Sērmūkši” un SAC “Mārsnēni” ir sociālās rehabilitācijas institūcija, kura sniedz ilglaicīgus un īslaicīgus sociālos pakalpojumus pensijas vecuma cilvēkiem, kā arī I un II grupas invalīdiem.
Informāciju par aprūpes centriem ieejot lapās:
www.sacsermuksi.lv
www.sacmarsneni.lv

Nodrošinām aprūpi arī smagi slimiem, kopjamiem klientiem.

  • nodrošināt ar dzīvojamo platību;
  • klientu medicīniskās aprūpes organizēšana;
  • 4x ēdināšana atbilstoši vecumam un veselības stāvoklim;
  • sociālās rehabilitācijas pasākumu kompleksa veikšana atbilstoši katra klienta fiziskajam un psihiskajam stāvoklim
  • klientu apgādāšana ar apģērbu un apaviem atbilstoši laika apstākļiem;
  • garīgās aprūpes organizēšana;
  • klientu indiviudālo problēmu risināšana;
  • atpūtas un kultūŗas pasākumu apmeklēšana;
  • saziņa ar tuviniekiem.

Sociālās aprūpes centri ir mājas pensijas vecuma cilvēkiem un personām ar invaliditāti (izņemot neredzīgus cilvēkus un cilvēkus ar smagiem garīga rakstura traucējumiem), kuri vecuma vai veselības stāvokļa dēļ vairs nespēj sevi aprūpēt. Centra iemītnieku dzīvojamās telpas ir iekārtotas atbilstoši viņu vajadzībām. Viņu rīcībā ir tehniskie palīglīdzekļi, ir nodrošināta diennakts uzraudzība, personīgā un medicīniskā aprūpe.