Uzņēmējiem

Uzaicinājums uzņēmējiem!

Ziedo tikai 1% no sava uzņēmuma apgrozījuma labdarības projektiem un ar to pietiks, lai kādam iemirdzētos actiņas, sejiņā parādītos smaids un par vienu saulainu dienu kļūtu vairāk, kāda cilvēka dzīvē! ???? Toties tu iegūsi gandarījumu par padarīto un pozitīvo enerģiju!

Pievienojies labajām sirdīm!

Sadarbības piedāvājums!

Sadarbības piedāvājums kompānijai, kura budžetā ir paredzējusi finansiālus līdzekļus un/vai materiālu ziedojumu (preces), ko novirzīt Labdarības projektiem.

1. Ja kompānijā, šī mērķa realizēšanai, nav papildus cilvēku resursa, laika un atbilstošas pieredzes, lai šo Labdarības projektu varētu noorganizēt pilnā apjomā, kas sevī ietver:
1.1. Labdarības projekta ietvaros, apzināt ziedojuma saņēmējus (maznodrošinātas ģimenes, cilvēki ar īpašām vajadzībām, veci ļaudis (viensētās), pašvaldības, sociālie centri, bāreņu nami, veco ļaužu pansionāti, utt.)
1.2. Projekta lietvedību – nodomu protokoli, līgumi, rēķini, atskaites.
1.3. Loģistikas plānošanu
1.4. Tikšanās ar ziedojuma saņēmēju, lai izprastu vajadzības Labdarības projekta ietvaros, kas paredz braucienus pie potenciālā ziedojuma saņēmēja.

2. Palīdzēsim rast sekojošus risinājumu:
2.1. Piedāvāsim atvērtus projektus, potenciālos ziedojuma saņēmējus (maznodrošinātas ģimenes, cilvēki ar īpašām vajadzībām, veci ļaudis (viensētās), pašvaldības, sociālie centri, bāreņu nami, veco ļaužu pansionāti, utt.)
2.2. Projekta lietvedību – nodomu protokoli, līgumi, rēķini, atskaites.
2.3. Nodrošināsim Jūsu ziedojuma novirzīšanu tieši konkrētam ziedojuma saņēmējam.
2.4. U.c. jautājumu risinājumus, saistībā ar konkrēto Labdarības projektu.

3. Jūsu uzņēmuma ieguvumi:
3.1. Ietaupīsiet laiku, kuru izmantot uzņēmuma attīstības jomā.
3.2. Uzņēmuma papildus atpazīstamība, ievietojot Jūsu Logo mūsu mājaslapā www.labakaritdiena.lv, sadaļā “Atbalstītājii”.
3.3. Sociālajos tīklos (Facebook.lv, Draugiem.lv, Twitter) – Informācija par projektā iesaistītajām, juridiskajām vai fiziskajām personām.
3.4. Nodokļu atvieglojumi.
3.5. Projektā ietverto atbalstītāju vizītkarte (piemērs: ja tas ir bērnu spēļu laukums, tad var tikt uzlikta uz laukuma metāla vai koka detaļas, improvizēta vizītkarte ar ziedotāju atšifrējumu)
3.6. Emocionāls gandarījums par paveiktajiem labajiem darbiem.

Veiksmi darbos!


Likums
Par uzņēmumu ienākuma nodokli

20.1 pants. Nodokļa atlaide ziedotājiem
(1) Rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām nodokli samazina par 85 procentiem no summām, kas ziedotas budžeta iestādēm, valsts kapitālsabiedrībām, kuras veic Kultūras ministrijas deleģētas valsts kultūras funkcijas, kā arī Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, ar kuru Latvija ir noslēgusi konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu, ja šī konvencija ir stājusies spēkā, reģistrētai nevalstiskai organizācijai, kura darbojas Latvijas sabiedriskā labuma organizācijas nosacījumiem pielīdzināmā statusā saskaņā ar attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts normatīvajiem aktiem.

(2) Kopējā nodokļa atlaide saskaņā ar šā panta noteikumiem nedrīkst pārsniegt 20 procentus no nodokļa kopējās summas.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētās budžeta iestādes, valsts kapitālsabiedrības, kuras veic Kultūras ministrijas deleģētas valsts kultūras funkcijas, Latvijas Republikā reģistrētās biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas vai to iestādes, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, ne vēlāk kā līdz pēctaksācijas gada 31.martam sniedz publisku pārskatu par ziedotājiem, to ziedotajām summām un saņemto ziedojumu izlietojumu taksācijas gadā. Ja valsts kapitālsabiedrībai, kura veic Kultūras ministrijas deleģētas valsts kultūras funkcijas, gada pārskata periods nesakrīt ar kalendāra gadu, minētā kapitālsabiedrība publisku pārskatu par ziedotājiem, to ziedotajām summām un saņemto ziedojumu izlietojumu taksācijas periodā sniedz triju mēnešu laikā pēc taksācijas perioda pēdējās dienas.

(4) Nodokļa atlaidi nepiemēro maksātājiem, kuriem taksācijas perioda otrā mēneša pirmajā datumā nodokļu parāda kopsumma pārsniedz 150 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuru maksāšanas termiņi ir pagarināti saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”.

(5) Ja nodokļa maksātājs ir pārkāpis šā panta noteikumus vai slēpis apliekamo ienākumu, nodokļa summa tiek palielināta par šīs nodokļa atlaides summu.

(6) Manta vai finanšu līdzekļi, kurus maksātājs, pamatojoties uz līgumu, bez atlīdzības nodod budžeta iestādei, valsts kapitālsabiedrībai, kura veic Kultūras ministrijas deleģētas valsts kultūras funkcijas, vai sabiedriskā labuma organizācijai (kurai šāds statuss piešķirts saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu) tās statūtos, satversmē vai nolikumā noteikto mērķu sasniegšanai, ir uzskatāmi par ziedojumu šā panta izpratnē, ja saņēmējam nav noteikts pretpienākums veikt darbības, kuras uzskatāmas par atlīdzību.

(7) Nodokļa atlaidi atbilstoši šā panta pirmajai daļai nepiemēro, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:
1) ziedojuma mērķī, kas noteikts ziedojuma saņēmējam, ir ietverta tieša vai netieša norāde uz konkrētu ziedoto līdzekļu saņēmēju, kas ir ar ziedotāju saistīts uzņēmums vai saistīta persona, vai ziedotāja darbinieks, vai šā darbinieka ģimenes loceklis;
2) ziedojuma saņēmējs veic atlīdzības rakstura darbības, kas vērstas uz labuma gūšanu ziedotājam, ar ziedotāju saistītam uzņēmumam, saistītai personai vai ziedotāja radiniekam līdz trešajai pakāpei vai laulātajam vai nodrošina ziedotāja intereses, kas nav saistītas ar filantropiju;
3) rezidents un pastāvīgā pārstāvniecība, kas ziedo Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētai nevalstiskai organizācijai, kopā ar deklarāciju par taksācijas gadu nav iesnieguši Valsts ieņēmumu dienestam dokumentus, kas apliecina, ka:
a) ziedojuma saņēmējs ir kādas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts rezidents,
b) ziedojuma saņēmējam ir sabiedriskā labuma organizācijai pielīdzināms statuss rezidences valstī,
c) ziedojuma saņēmējs darbojas sabiedriskā labuma jomā, kas sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi ja tā vērsta uz labdarību, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, pilsoniskās sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu un slimību profilaksi, sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību, palīdzības sniegšanu katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšanu,
d) vismaz 75 procenti no maksātāja ziedotās summas izlietoti sabiedriskā labuma mērķiem.

Informācijas avots: www.likumi.lv